Disclaimer

Disclaimer

Algemeen

Door het verkrijgen van toegang tot deze website ga je akkoord met de inhoud van deze disclaimer, en verklaar je daarvan kennis te hebben genomen, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en daaraan gebonden te zijn. Justlease behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze site – inclusief de tekst van deze disclaimer – zonder voorafgaande kennisgeving met onmiddellijke ingang te wijzigen.

Aansprakelijkheid

Uiteraard besteedt Justlease grote zorg en aandacht aan de samenstelling en de inhoud van deze website. Desalniettemin kan Justlease niet garanderen dat de informatie die op deze website wordt gepubliceerd volledig, juist en actueel is, dan wel deugdelijk en/of geschikt voor een bepaald doel.

De gebruiker van deze website dient zich te onthouden van iedere activiteit die het functioneren van deze website of de geboden informatie of onderliggende software kan beïnvloeden of in strijd is met enige wettelijke bepaling.

Websites en informatie van derden

Op deze website kan worden verwezen naar websites van derden, al dan niet via hyperlinks. Justlease draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke websites. Verwijzingen naar websites van derden zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker, en daaruit kan niet worden afgeleid dat Justlease die betreffende website en/of de producten en/of diensten die daarop worden beschreven en worden aangeboden, onderschrijft en/of goedkeurt.

Intellectuele en industriële eigendomsrechten

De intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de op de website gepresenteerde informatie zoals teksten, handelsmerken, grafisch materiaal en logo’s berusten bij Justlease respectievelijk de relevante rechthebbende. Behoudens het downloaden en printen van de aangeboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze internetsite zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Justlease aan derden te verstrekken, te veelvoudige en/of te verspreiden.

Afbeeldingen

Automotive Afbeeldingen, Copyright (2000 – lopende jaar) van Izmo, Inc. Alle rechten voorbehouden. De auto afbeeldingen op onze website zijn eigendom van Izmo,Inc. en worden beschermd door de Verenigde Staten en internationale auteursrechten. De toegang tot en het gebruik van deze afbeeldingen wordt beperkt door de voorwaarden van een aparte licentieovereenkomst. Elk ongeautoriseerd gebruik, reproductie, verspreiding, opnamen of wijziging van deze afbeeldingen is strikt verboden.”